» Home » Voorwaarden

Algemene voorwaarden Royal Fireworks Nederland B.V.

 

Artikel 1. Definities

1.1. Webwinkel: Royal Fireworks B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 08202858, handelend onder de naam Royal Fireworks.

1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met Webwinkel.

1.3. Overeenkomst: een afspraak, overeenkomst of contract tussen Webwinkel en Klant, inclusief de Algemene Voorwaarden indien van   toepassing.

1.4. Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.5. Website: www.royalfireworks.nl, www.vuurwerk-rf.nl of www.onlinesiervuurwerk.nl, www.vuurwerkcatalogus.nl

1.6. Nabestelling: een bestelling die binnen twaalf weken na een eerdere bestelling wordt gedaan en slechts producten bevat die ook in deze eerdere bestelling zijn gedaan (in mogelijk afwijkende aantallen).

1.7. Hoofdbestelling: een bestelling die geen Nabestelling is. Indien een bestelling voor een deel een Nabestelling is, is Webwinkel gerechtigd de bestelling te splitsen in een Nabestelling en een Hoofdbestelling.

 


Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten, bestellingen en leveringen van Webwinkel zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2. Indien Klant in zijn bestelling, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn deze voor Webwinkel alleen bindend indien en voor zover deze door Webwinkel uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3. Indien meerdere personen als Klant optreden, zijn zij ieder hoofdelijk en voor het geheel aansprakelijk tegenover opdrachtnemer voor alle verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst. Dit geldt in het bijzonder wanneer een persoon de aan Klant verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord gebruikt om een bestelling te plaatsen.

 


Artikel 3. Aanbiedingen

3.1. Indien blijkt dat bij de aanvraag, bestelling of overeenkomst door Klant verstrekte gegevens onjuist waren heeft Webwinkel het recht de prijzen hierover aan te passen.

3.2. Aanbiedingen van Webwinkel zijn geldig voor de op de Website aangegeven termijn.

3.3. Indien een aanbod een afwijkende geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.4. De afbeeldingen en teksten op de Website zijn ter indicatie. De uiteindelijk geleverde producten kunnen in details (bv. kleurtinten of lettertype) afwijken van het op de Website getoonde of beschrevene.

3.5. Indien aan Klant een monster of model is getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat het uiteindelijk geleverde daaraan behoeft te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het bestemde met het monster of model dient overeen te stemmen.

 


Artikel 4. Prijzen

4.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting, vervoers- en bezorgkosten en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4.2. Alle prijzen op de Website zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

4.3. Voor een Hoofdbestelling van Klant worden geen bezorgkosten in rekening gebracht. Voor Nabestellingen ter waarde van meer dan 750 euro exclusief BTW worden eveneens geen bezorgkosten in rekening gebracht. Voor Nabestellingen van minder dan 750 euro(exclusief BTW) gelden vaste bezorgkosten van 125 euro. Voor spoedbestellingen, leveringen buiten Nederland of speciale orders gelden afwijkende bezorgkosten die door Webwinkel gemeld zullen worden.

 


Artikel 5. Overeenkomst / levertijd

5.1. De Overeenkomst komt pas tot stand op het moment van aanvaarding door Klant van het aanbod van Webwinkel en het voldoen aan de daarbij door Webwinkel gestelde voorwaarden.

5.2. Indien Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Webwinkel onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

5.3. Webwinkel zal bestellingen zo spoedig mogelijk afhandelen en streeft daarbij naar een levertijd van 7 werk dagen na de dag van de overeenkomst. Webwinkel zal de klant telefonisch of per mail informeren over de verwachte leverdatum.

5.4. Indien producten niet voorradig zijn en een levertijd van 7 werkdagen na ontvangst van de betaling niet haalbaar is, dan neemt Webwinkel contact met Klant op om een passende oplossing te vinden.

5.6. De levertijd zal maximaal 7 werkdagen bedragen. Indien de levertijd langer dan 7 werkdagen duurt, verkrijgt Klant het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. In dat geval zal Webwinkel eventuele gedane betalingen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding aan Klant terugbetalen.

5.7. Levering geschiedt af magazijn van Webwinkel. Vanaf het moment van verzending worden alle zaken voor risico van Klant vervoerd. Ook bij franco levering is Klant aansprakelijk voor alle schade die met het vervoer verband houdt.

5.8. Webwinkel is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

5.9. Webwinkel is gerechtigd het bestelde in gedeelten te leveren, tenzij hiervan schriftelijk is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Webwinkel is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

 


Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1. Zolang Klant geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Webwinkel.

6.2. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, zal Klant Webwinkel zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.

6.3. Bij niet tijdige betaling van één of meerdere reeds vervallen facturen en indien de omstandigheden en een redelijke afweging van de belangen van partijen geen andere keuze overlaten, heeft Webwinkel het recht de geleverde producten terstond tot zich te nemen en van de plaats van opslag af te voeren.

6.4. Klant is verplicht om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken afdoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade.

 

 

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden

7.1. Klant dient de betalingen aan Webwinkel volgens de in de bestelprocedure op de Website gegeven methoden te voldoen.

7.2. Webwinkel is te allen tijde gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of met de nakoming van de opdracht voort te gaan, een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van opdrachtgever te verlangen. Deze bepaling geldt even zeer indien krediet is bedongen. Weigering van Klant om de verlangde zekerheid te stellen, geeft Webwinkel het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van Webwinkel tot vergoeding van onkosten en winstderving.

7.3. Eventuele door Klant na bezorging (nog) verschuldigde bedragen dienen binnen 14 dagen na bezorging van het product te worden voldaan.

7.4. Bij een niet tijdige betaling is Klant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten (incassokosten) zullen bedragen minstens 15% over het totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van 100 euro.

7.5. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Klant wordt gelegd, Klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

7.6. In bovenstaande gevallen heeft Webwinkel voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Webwinkel vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

7.7. Voorschriften van welke autoriteit ook, welke het gebruik van de te leveren of reeds geleverde zaken verhinderen, brengen geen verandering in de geldelijke verplichtingen van Klant.

 


Artikel 8. Aansprakelijkheid Webwinkel

8.1. De totale aansprakelijkheid van Webwinkel jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 500 Euro.

8.2. Aansprakelijkheid van Webwinkel jegens Klant voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Voorts kan overschrijding van de levertijd in principe slechts aanleiding geven tot schadevergoeding indien zulks expliciet schriftelijk is vastgelegd tussen Klant en Webwinkel.

8.3a. Webwinkel is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van verkeerd of ondeskundig gebruik van het geleverde door Klant of derden die het geleverde van Klant betrekken. Onder verkeerd gebruik wordt met name maar niet uitsluitend verstaan het gebruik van het geleverde binnenshuis, bij slechte weersomstandigheden of in strijd met op het geleverde (of bijgeleverde handleidingen) aangegeven aanwijzingen.

8.3b. In geval van een onrechtmatige daad door Dienstverlener of een werknemer of ondergeschikte waarvoor zij rechtens aansprakelijk gehouden wordt, is Webwinkel slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en van andere schade, deze laatste voor zover ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan € 500.000,= per schadetoebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Aansprakelijkheid voor andere schade wordt op grond van art. 6:170 B.W. uitdrukkelijk uitgesloten.

8.4. Buiten de in artikel 8.1, 8.2 en 8.3 genoemde gevallen rust op Webwinkel jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 8.1 en 8.3. genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Webwinkel.

8.5. De aansprakelijkheid van Webwinkel jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Webwinkel onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Webwinkel ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Webwinkel in staat is adequaat te reageren.

8.6. Klant vrijwaart Webwinkel voor alle aanspraken van derden, voor zover wettelijk toegestaan.

8.7. In geval van overmacht is Webwinkel niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij Klant ontstane schade. Hieronder wordt mede maar niet uitsluitend begrepen vertraging in de levering als gevolg van de procedures rond invoer van explosieven of vergunningen daarvoor.

 

Artikel 9. Conformiteit

9.1. Webwinkel garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld. Voor het overige doet Webwinkel geen garanties van welke aard dan ook.

9.2. Webwinkel is gerechtigd om in plaats van het bestelde alternatieve zaken te leveren die slechts op ondergeschikte punten afwijken van het bestelde. Dit zal niet worden gezien als een nonconformiteit.

 


Artikel 10. Reclame en retouren

10.1. Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een termijn van zeven dagen na ontdekking hiervan Webwinkel in kennis te stellen. Gebeurt dat niet, dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van Webwinkel.

10.2. Webwinkel zal binnen 30 dagen reageren op de reclame door Klant.

10.3. Indien Webwinkel de reclame gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten, gerepareerd, vervangen of vergoed.

10.4. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

10.5. Reclame schort verplichtingen van Klant niet op.

10.6. Klant kan geen aanspraak op reclame maken indien zij zelf het product heeft geprobeerd te repareren alvorens Webwinkel in kennis te stellen van het vermeende gebrek aan het product.

10.7. Klant heeft het recht om maximaal 10% van het bestelde te retourneren, mits de geretourneerde producten in originele staat en in onbeschadigde verpakking aangeleverd worden. Webwinkel zal het voor de retouren eventueel reeds betaalde bedrag binnen 30 dagen terugbetalen.

10.8. Webwinkel zal op verzoek van Klant maximaal 10% van het bestelde onder beheer van Webwinkel opslaan tot nader order. Hoewel Webwinkel zich zal inspannen om het opgeslagene zorgvuldig te bewaren, kan zij hierover geen garanties doen.

10.9. Klant kan bij uitoefening van één van de artikelen 10.7 en 10.8 geen aanspraak meer maken op uitoefening van de andere van deze twee. Voorts kan Klant geen van deze twee artikelen uitoefenen indien het bestelde een Nabestelling betreft.

 


Artikel 11. Informatie op Website

11.1. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Webwinkel kan echter niet uitsluiten dat informatie niet juist en/of onvolledig is. Webwinkel is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een onjuiste of onvolledige website.

11.2. Webwinkel kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

 


Artikel 12. Slotbepalingen

12.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

12.2. Voor zover door deze algemene voorwaarden of de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor de plaats waar Webwinkel gevestigd is.

12.3. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst deze door Webwinkel niet kan worden nagekomen tengevolge van omstandigheden die hem bij het tot standkomen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Webwinkel het recht te vorderen dat de inhoud van de Overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.

12.4. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

12.5. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

12.6. Bij elektronische communicatie met Webwinkel geldt de door Webwinkel ontvangen of opgeslagen versie van dat bericht als de authentieke versie, tenzij Klant kan aantonen dat deze versie niet authentiek is.

 


Contactgegevens

Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail (info@royalfireworks.nl) contact met ons op.

 

Adresgegevens:
Royal Fireworks Nederland B.V.
Zuiderstraat 26
7543 TB Enschede
0031 (0) 6 28485671
KvK 08202858
Rabobank 123555450

Royal Fireworks

Nieuw vuurwerk 2012